Privacy Policy

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

 

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig.Några exempel är när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda samt när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Inom Piteå kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, i behov av vård eller annan stödinsats, eller är medborgare och har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att;

 • tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, även erbjuda skolhälsovård.
 • utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, till exempel hantera bygglov och planera mark.
 • ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • ta hand om avfall och tillhandahålla el, vatten och avlopp.
 • utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning samt  flyktingmottagande.
 • lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
 • samverka med externa aktörer inom näringsliv och besöksnäring.
 • genomföra val.
 • nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden, där personuppgifter kan förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • administrera uppgifter om kunder och leverantörer, till exempel för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • rekrytera nya medarbetare.

Vad har vi för rätt att behandla personuppgifter?
Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddsförordningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Efter en intresseavvägning
 • Rättslig förpliktelse
 • Uppgift av myndighetsutövning och allmänt intresse
 • Skydd för grundläggande intressen

Vilken laglig grund vi använder oss av när vi hanterar dina personuppgifter varierar. Många gånger handlar det om att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. I vissa fall använder vi oss av ditt samtycke, du kan läsa mer om samtycke nedan.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen.

Vad gäller om du lämnar samtycke?
Om du har samtyck till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens Medborgarservice. När du tagit tillbaka ditt samtycke får vi inte längre hantera dina uppgifter. Det påverkar inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Vilka rättigheter har du som enskild?
Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kan du enklast vända dig till kommunens Medborgarservice så hjälper de dig med en förfrågan.

Vem är Piteå kommuns dataskyddsombud?
Piteå kommun och de kommunala bolagen har ett gemensamt dataskyddsombud (DSO). DSO har uppgiften att stötta personuppgiftsansvariga (nämnder och styrelser) i frågor som rör hantering av personuppgifter samt ska se till så reglerna efterföljs. Det är också till DSO du vänder dig till om du har synpunkter på kommunens hanteringen av personuppgifter.

Piteå kommuns dataskyddsombud är placerad på kommunledningsförvaltningen.Till sin hjälp har han ett antal personuppgiftssamordnare som driver det operativa arbetet kring personuppgifter och dataskydd i respektive förvaltning,verksamhet och i de kommunala bolagen.

Kontakt
Ulf Gustafsson, dataskyddsombud
Telefon 0911-69 61 80
E-post