Kluster

Vad är ett kluster?
Ett kluster består av bolag inom en eller flera relaterade branscher som under konkurrens och samverkan utvecklas, ökar kunskapsspridning och innovationskraft. Genom ett kluster kan bolagen hjälpas åt för att möta framtidens utmaningar. Det kan handla om att bygga bransch, utveckla gemensamma produkter, nå nya marknader eller hitta nya affärsmodeller.

(Företagen som är medlemmar i klustret finns ofta i samma regionala område.) Klustrets inramning sker inom ett avgränsat regionalt område. (Syftet med klustret är att skapa gemensamma XX där bolagen kan dela insikter och samverka för att få fler affärer) Syftet med kluster är att skapa gemensamma samarbetsområden där bolagen delar med sig av kunskap till varandra och samverkar för att få fler affärer. Ett kluster skapar därför goda förutsättningar för bolagen att bibehålla och öka önskad tillväxt.

Värdefulla effekter
När bolag förenar sina krafter och ägnar sig åt samma område ökar deras innovationskraft. Då ökar produktiviteten samtidigt som kostnader reduceras. Det leder också fram till specialisering som ökar den regionala konkurrensen. Samhällen som erbjuder en stabil arbetsmarknad och möjlighet till sysselsättning inom sitt område tilltalar fler människor vilket i sin tur ökar tillgången av spetskompetens.

Utvecklingen inom klustret sker ur ett reflekterande perspektiv där bolagen skapar tillväxt och framförallt värde för varandra. För att bibehålla tillväxten förutsätts förnyelse och ett långsiktigt förhållningssätt inom klustret.