Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

07 februari 2024, Nyheter

Goda insikter nr 4

Vi har avrundat ett händelserikt år och blickar nu förväntansfullt fram mot ett nytt år där vi stärker vår roll och fortsätter vara en motor för samhällsutvecklingen i norra Sverige. Läs årets första nyhetsbrev!

Goda insikter nr 4

Piteå Science Parks nya vd Henrik Bucht

2024 – handlingskraftens år

Vi har avrundat ett händelserikt år och blickar nu förväntansfullt fram mot ett nytt år där vi stärker vår roll och fortsätter vara en motor för samhällsutvecklingen i norra Sverige.

2023 har varit året då den gröna industrialiseringen blivit mer och mer påtaglig. Utmaningar som ”kommande investeringar”, ”framtida kompetensbrist” och ”energibrist” har konstaterats och blivit sanningar.

Det är tydligt att intresset för Norrbotten bara växer! För Piteå Science Park har året inneburit många spännande nya satsningar där mycket just är kopplat till de utmaningar som kommer i vågen av den gröna industrialiseringen. Kompetensförsörjningen är ett sådant exempel där vi strax före jul fick klart med finansiering från Socialfonden för att arbeta tillsammans med ett antal företag och Piteå kommun kring kompetensfrågan.

Ett annat område där vi har inlett ett arbete är en genomförbarhetsstudie för grafitvärdekedjan, där samhället har ett växande behov av självförsörjning av innovationskritiska metaller och material (IMM); dit grafit räknas som en viktig komponent i batteritillverkningen.

Debatten om den gröna omställningen har dock tydligt pendlat från att ha etableringar och industri i fokus till att ha människan i fokus. Farhågan att vi skapar ett industrisamhälle där människor inte vill bo, där fly-in fly-out dominerar och där kompetensbristen får samhället att inte klara av våra mest grundläggande behov av sjukvård, skola omsorg och en meningsfull och attraktiv vardag.

Behovet av att vid sidan av industrialiseringen skapa en attraktiv livsmiljö, en blomstrande kultur och en trygg vardag som får människor att trivas på orten, blir mer och mer påtaglig. För oss på Piteå Science Park innebär det här inte något nytt, att jobba med både kultur och industri. Det är de fokusområden vi arbetat med sedan vi startade bolaget. Vår digitala hub och inkubator Go Business är ett exempel där vi på ett framgångsrikt sätt har lyckats skapa digitala möten för företagare att mötas och vidareutvecklas. Så bra att vi till och med fick ta emot ett europeiskt pris för vårt lyckosamma arbete!

Ytterligare exempel på satsningar inom den kulturella kreativa branschen som vi kommer rivstarta året med är ett projekt som heter North Creative Nodes där målet är att stödja och samla de kulturella företagen och individerna.

Vidare jobbar vi nära Piteå kommun för att utveckla samhället inom bägge områdena, för att balansera samhällsutvecklingen till att bli både kulturdriven och näringslivsdriven. Vi ser fram emot att fortsätta vara en stödjande part i utvecklingen av Piteå!

2024 kommer bli ett år där mycket kommer hända! Jag ser fram emot att följa våra nya satsningar och jag och mina fantastiska kollegor ser fram emot att välkomna dig till många intressanta seminarier, utbildningar, events och sammankomster under nästa år. Det är tillsammans i det oväntade mötet som vi skapar framgångsrika innovationer och utveckling.

/Henrik Bucht, vd

Nya initiativ och projekt 2024

Korta beskrivningar på några av de projekt och program vi idag vet att vi kommer att driva eller delta i som partner under 2024, vid sidan av verksamheterna Studio Acusticum och Go Business:

Hållbara drivmedel i norr

I den gröna omställningen är logistiken en viktig pusselbit. Med den gröna omställningen krävs att industrin minskar utsläppen kopplade till transporter och för att få hållbara och cirkulära produkter på marknaden krävs hållbara värdekedjor hela vägen fram till kund. Projektet Hållbara drivmedel ska möta utmaningarna med fossilberoendet inom transportsektorn i övre Norrland.

Många arbetsfordon elektrifieras men exempelvis fartyg och skogsbruksmaskiner är desto svårare att ställa om till eldrift. Därför behövs långsiktigt, hållbara drivmedel produceras i stora mängder.

Genom projektet ska vi:

Kartlägga var de stora regionala transportköparna anser att behovet är störst för hållbara drivmedel.
I dialog med transportvärdekedjan peka ut vilket drivmedel som är mest relevant för regionen.
Utreda och skapa förutsättningar för produktion av hållbara drivmedel i norra Sverige med vision av ny produktionsanläggning, där Haraholmen av Treepower-projektet är en av de utpekade platserna med rätt förutsättningar.
Stötta aktörer som vill etablera sig, samt de som vill bidra med förutsättningar för en regional produktion.
North Sweden Cleantech

North Sweden Cleantech är en arena som stärker små och medelstora företag i norra Sverige som strävar efter att skapa eller redan skapar produkter och tjänster som främjar en hållbar omställning.

Genom att bland annat erbjuda affärsrådgivning och tillgång till viktiga nätverk hjälper North Sweden Cleantech företag att utveckla deras erbjudande och nätverk så de att kan dra full nytta av de nya affärsmodeller och teknologier som skapas på en ny grön marknad. North Sweden Cleantech har funnits sedan 2016 och grundades för att vara en tillväxtmotor för företag i Norra Sverige som vill bli delaktiga i den gröna omställningen. Sedan starten har ett affärsnätverk med över hundra deltagande företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar vuxit fram.

Grafit

Grafit är en viktig resurs som används bland annat i produktion av batterier, bränsleceller och elektrolysörer, vilka beräknas ha en explosionsartad efterfrågan i framtiden. Med en betydande grafitfyndighet av hög kvalité i Vittangi, Norrbotten, har regionen möjligheter att bli en viktig spelare för hela Europa inom produktion, innovationsutveckling och forskning kopplat till värdekedjan för grafit.

I Öjebyn har RISE en forskningsmiljö och för kompositer. Befintlig utrustning och kompetens går att nyttja till forskning och innovationsutveckling inom grafitområdet. Placering av ett forsknings- och innovationscentrum för grafit i Öjebyn är därför relevant och RISE är ytterst positiva.

Vi ser även goda möjligheter att skapa en innovationsmiljö, där Startups och SMF kan göra sina innovationsresor och utveckla sina prototyper, för att ta dessa hela vägen till etablering av nya verksamheter eller nya företag.

Genomförbarhetsstudien ska bland annat ta fram ett tydligt koncept för den samlade verksamheten och förankra det med ett stort antal intressenter.

Soft Landing

Norra Sverige står mitt uppe i en historisk industriell grön transformation med investeringar för över 1000 miljarder kronor de kommande åren, såväl inom industrin som för gemensam infrastruktur och inom olika samhällsfunktioner. För att klara den samhällsomvandlingen krävs att vi lyckas attrahera internationella talanger och företag till regionen.

Syftet med projektet är att paketera ett intressant och relevant erbjudande, marknadsföra det på plats i USA, ta emot en delegation av intresserade unga amerikanska företag och individer och slutligen leverera ”soft landing”, dvs underlätta och ge bra förutsättningar för etablering till de företag eller individer som är intresserade.

Projektmålet är att genomföra en pilot för att väcka intresse hos och underlätta för amerikanska bolag att etablera sig i norra Sverige.

Kompetensacceleratorn

Kompetensacceleratorn ska vara Piteås motor som accelererar värdekedjan för hållbar kompetensförsörjning hos fler arbetsgivare. Projektet ska utveckla strukturer för effektivare samverkansformer mellan arbetsmarknads-, näringslivs- och utbildningsaktörer. Detta genom att flertal aktörer tillsammans utvecklar, stärker och stödjer projektarbetet med erfarenheter, kompetens och strategier. Efter projektets avslut är målet att prova framtagna strukturer och metoder i större skala i form av arbetssätt och modeller.

Acusticum/Framtid Campus Piteå

Syftet med projektet Framtid Campus Piteå är att samordna och utveckla utbildning och forskning i Piteå. Projektet har också under det första året fått i uppdrag att utveckla platsen och innehållet på området Acusticum genom att ta fram en vision, strategi och handlingsplan.

Framtid Campus Piteå är ett projekt som jobbar med att skapa möten och mötesplatser mellan kultur, kreativitet och nytänkande på Acusticum och i Piteå. Som exempel på aktörer som projektet samverkar med kan nämnas Musikhögskolan/LTU, företag, forskningsaktörer och möjliggörare som samverkar med universitet och andra utbildningsaktörer. I Piteå finns också fler eftergymnasiala utbildningar som Framnäs folkhögskola, Grans lantbruksuniversitet.

North Creative Nodes

North Creative Nodes ska främja företag och verksamheter inom kulturella och kreativa näringars hållbara tillväxt, affärsmässighet, möjlighet att skapa värde i den hållbara samhällsomvandlingen i norr. En satsning på dessa branscher har en väldigt positiv effekt på alla samhällen där konstnärer verkar. Deras verksamhet bidrar till attraktiva platser där människor vill bo och dit man vill flytta.

Genom projektet kommer man att förbättra förutsättningar för de som verkar i dessa branscher att kunna leva på sin konstnärliga verksamhet. Man kommer att titta på möjligheter att förenkla för aktörerna att navigera genom affärsmöjligheter och finansieringsstrukturen inom konst och kultur. Ett annat mål är att och tillgängliggöra information för alla i länet så att alla kan ha samma förutsättningar.

____________________________________________________________________________________

Vill du veta mer om Piteå Science Parks tankar och planer för 2024?

Kontakta Marie Lindgren Berglund, marie.lindgrenberglund@piteasciencepark.