Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EnergiFORM

LTU:s konstnärliga universitetsområde i Piteå är på väg att växa samman med andra, mer traditionella utvecklingsmiljöer i staden. Det nya campusområdet ska framöver bli en samlande plats för kultur, kreativa näringar och energi-/miljöteknik. Som en del i denna förändring driver Piteå kommun ett tvärvetenskapligt projekt om arkitektur, konst och energi. Syftet är att genom det offentliga rummet skapa ett konstnärligt möte mellan dessa två till synes åtskilda utbildnings- och utvecklingsmiljöer. Dessutom utgör projektet ett storskaligt försök att skapa större social inkludering vid byggandet av småskalig energiproduktion i urbana miljöer.

Projektet EnergiForm är en av Piteå Science Parks första satsningar och är ett exempel på hur områdena industri och konst kan kombineras för att stärka varandra. Projektet är ett samarbete mellan Piteå Science Park, Luleå tekniska universitet, Piteå kommun, Piteå Näringsfastigheter och Pite Energi och finansieras av Energimyndigheten och Luleå tekniska universitets forskningsområde Gränsöverskridande konst och teknik. Syftet med projektet, som har genomförts under 2014, har varit att ta fram förslag på energiproducerande miljöer med hjälp av konstnärliga och tekniskt innovativa lösningar. Målet har varit att skapa en utemiljö som är helt självförsörjande på el och värme från förnybar energi samtidigt som all energi för detta ska produceras inom området. En viktig del i projektet är att anläggningarna ska vara tillgängliga och påverkbara för allmänheten,  att de ska vara en del av det sociala sammanhanget.

Medskapande process

EnergiForm bygger på ett starkt engagemang och aktivt deltagande från campusområdets intressenter. För att underlätta detta har tre stycken workshops genomförts. Deltagarna på dessa har varit fastighetsägare, energibolag, kommunen, företag, studenter och forskare, som har analyserat området, gestaltat energianläggningarna och vidareutvecklat skisser och förslag.

Deltagarna i samtliga workshops ville gärna se energiproduktion som är platsspecifik och som tydligt kombineras med sociala funktioner. De vill se multifunktionella lösningar där människorna på området blir delaktiga genom aktivt val, nyfikenhet och leklust. Detta har legat till grund för det slutgiltiga förslaget.

Energiform_141127-05 700px

Bild 1: Storskalig utomhusorgel driven av vindkraft bidrar till interaktion, konstnärlig utsmyckning av området och positiv energi.

Nio gestaltningsförslag

Grundtanken i förslaget är baserat på energi från vatten, sol och vind. Den konstnärliga idén ligger i mötet mellan teknik och offentlig utsmyckning, samt den medskapande processen. Totalt presenteras nio olika gestaltningsförslag och koncept för energiproduktion. De har varierande tyngdpunkt på energiproduktion och konst men alla har en kombination av dessa. Flera av förslagen har även andra funktioner, som scentak, cykelparkering, energilagring, dagvattenhantering, mötesplatser och möjlighet till interaktion med användarna.

Energiform_141127-02 700px

Bild 2: Kraftverksdammar som finns både i de norra delarna och på torget lagrar energi i form av vatten.

Resultatet av projektet kommer att vidareutvecklas i nya projekt och en del förslag kommer att användas i planeringen av området.

 

FAKTA
EnergiFORM drevs under 2014 som en del av Energimyndighetens program för Uthållig kommun etapp 3.
Projektägare: Piteå kommun
Projektdeltagare: Piteå kommun, Piteå Science Park, Luleå tekniska universitet
Finansierades av Energimyndigheten med 430 000 kr