Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen

Det finns flera stora drivkrafter för omställningen till en biobaserad ekonomi; klimatförändringen, kravet på en långsiktigt hållbar utveckling, befolkningstillväxten kombinerat med en högre levnadsstandard, tillgången till sötvatten, ”Peak oil”, etc. Detta är globala frågor, där vissa kan vara svåra att uppleva som relevanta för oss i Sverige, så varför är det då viktigt för vår region att bidra i omställningen till en biobaserad ekonomi? Främsta anledningen är att detta långsiktigt ger oss en möjlighet att skapa tillväxt och diversifiera vår skogsindustri.
Alla större intressenter inom den värdekedja som baseras på skoglig biomassa och som omfattar Norrbotten och norra Västerbotten, har under 2014 genomfört projektet, ”Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen BD/AC”, där Piteå Science Park varit koordinator.

För att förstå syftet med projektet, så kan det vara intressant att utgå från en nulägesanalys.
Skogsindustrin lever i en mycket tuff konkurrenssituation, där många är med och slåss om samma marknad. För att möta en hårdnande konkurrens har receptet historiskt sett varit att producera motsvarande produkter som tidigare, fast till lägre kostnader och gärna med bättre egenskaper. Detta leder till ständiga effektiviseringskrav som blir allt svårare att uppfylla, så för att skapa ett tillräckligt högt täckningsbidrag måste industrin hitta nya vägar att även öka intäkterna. Sedan några år tillbaka så befinner sig skogsindustrin dessutom mitt i en omfattande strukturomvandling. Vissa produktsegment minskar snabbt, men industrin har ännu inte hittat nya produkter eller marknader, som klarar av att ersätta förlorade marknadsvolymer.

Aktörerna inom skogsindustriella värdekedjan; skogsägare, sågverk, massa/pappers -bruk och biobränsletillverkare, lever i symbios. Fallerar en del i värdekedjan så får det en direkt påverkan på övriga och förutsättningarna för fortsatt verksamhet försvåras avsevärt eller kan till och med omöjliggöras. Alla aktörer sitter därmed ”i samma båt” och har ett gemensamt ansvar för att göra sin del i värdekedjan så stark som möjligt, men samtidigt värna att hela värdekedjan utvecklas positivt.

Detta innebär att man har ett gemensamt ansvar för att öka täckningsbidraget i hela värdekedjan, främst via att öka totala värdet på alla materialströmmar i värdekedjan. Det är således viktigt att hitta rätt användning av hela den skogsbaserade biomassan, inkluderat de sidoströmmar som idag används främst för industrins interna energibehov, men som också nyttjas för exempelvis fjärrvärme och produktion av biobränsle.

Det är här den biobaserade ekonomin kommer in, dvs. möjligheten att tillverka fler material och produkter baserade på skoglig biomassa. Det pågår omfattande forskning, utveckling och innovation kring detta. En stor del sker inom vår region, hos bl.a. LTU, SP ETC och swerea Sicomp, men även bland företagen. Det har även skett en del kommersialisering, där Sunpine är det främsta exemplet, som tillverkar talldiesel från tallolja, som är en sidoström från massabruken. Förhoppningsvis kan några av de olika scenarion som vi skissat på inom projektet, ta tydliga steg mot kommersialisering.

Via att kartlägga vilken typ av biomassa som industrin kan frigöra, så har vi fått ett mycket bättre underlag på vilken råvara som finns tillgänglig i vår region, för tillverkning av nya material och produkter. Grot, som ofta utpekas som en outnyttjad möjlighet, är för många tillämpningar alldeles för heterogen och dessutom för dyr att få fram till industrin. Vår lösning är att styra om materialflödena i hela värdekedjan, så att relativt homogent material från industrin, såsom spån och lignin, frigörs till alternativ användning och att man hämtar energin till biobränslepannor från andra biobaserade källor, såsom grot, torv och returträ. Även energieffektivisering i industrin kan frigöra mer biomassa.
Hur ser det då ut med de kommersiella förutsättningarna för ny bioindustri i regionen BD/AC? Vi kan konstatera att det är företagen måste stå för omställningen till en biobaserad ekonomi, men om det inte går att tjäna pengar så kommer inte omställningen att ske och det är där den största utmaningen ligger. Samhällets aktörer kan aktivt stötta via långsiktiga regelverk, som kravställare vid upphandling, via stöd till FoU och pilotanläggningar, etc.

Vår region har goda möjligheter att bidra och intressenterna i regionens värdekedja är överens om att se till att satsningar skall kunna ske här.
De som varit med i projektet är; Sveaskog, Norra Skogsägarna, SCA, Setra, Stenvalls Trä, Smurfit Kappa, Billerud Korsnäs, Skellefteå Kraft, Bioenergi i Luleå, Sunpine, Kiram, Wibax, BlaTraden/Melodea, Biogreen, swerea Sicomp, SP ETC, LTU och SLU.

För mer information, kontakta Ulf Westerberg på Piteå Science Park