Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

23 oktober 2015, Nyheter

SP ETC – en innovationspartner för hållbara energilösningar

Bild på Magnus Marklund, VD på ETC i Piteå.

Efter mer än 25 framgångsrika år har verksamheten inom Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) blivit en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det öppnar för möjligheter till nya och större projekt.

Vid årsskiftet blev ETC ett helägt dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som även är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

– Vi kompletterar SP genom vårt fokusområde inom termiska omvandlingsprocesser där vi har vår största kompetens och konkurrenskraft. Samtidigt stärker och breddar vi oss själva, säger vd Magnus Marklund som ser flera fördelar med att tillhöra en större organisation. Med ett vidgat nätverk öppnas möjligheterna till större forskningsprojekt och utökade kundkontakter.

– Globalt sett är vi ganska små. Genom att arbeta för att stärka den nationella institutssfären kan vi göra större skillnad som innovationspartner genom en naturlig samverkan med andra institut, såväl nationellt som internationellt.

Industriell forskning på hög nivå

SP ETC ligger alldeles intill Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå och är en icke vinstdrivande forskningsorganisation med spetskompetens inom främst förbränning, förgasning och pyrolys av biomassa. I Piteå jobbar totalt omkring 20 forskare, ingenjörer och tekniker i olika projektformer med uppdraget att skapa kundnytta genom att tillhandahålla hög kompetens, praktisk tillämpning och unik infrastruktur för innovationer i ett uthålligt energisystem. SP ETC söker och tar fram tekniklösningar som är mindre belastande för klimatet och miljön.

– Vi ser oss som pionjärer som vill bryta ny mark, för att möjliggöra självförsörjande och hållbara energisystem i Sverige som samtidigt stärker konkurrenskraft och utveckling av svensk industri, säger Magnus Marklund.

Ingen begränsning i råvarubasen

Det handlar främst om att hitta lösningar för att uthålligt utvinna energi genom skogen och andra biobaserade material, men även generellt från återvinningsbara råvaror som avfall och andra restprodukter. I en tid av omställning är även effektivisering av processer som är baserade på fossila bränslen av intresse.

– Vår roll är att skräddarsy experiment som i kombination med de senaste kunskapsrönen resulterar i tjänster som efterfrågas av näringsliv, samhälle och akademi, säger Magnus Marklund som även trycker på att det behövs såväl tvärvetenskapliga som branschöverskridande insatser för att kunna göra skillnad i slutänden.
– Vi arbetar väldigt teknikfokuserat men på vetenskaplig grund och under industriellt relevanta förhållanden. Sammantaget gör det oss till en intressant innovationspartner.

kombo etc 930x320

Foto bild 1: Maria Fäldt. Foto bild 2 och 3: Martin Fryklund

Stora utmaningar väntar

Kunderna finns framför allt inom energi-, skogs- och stålindustrin och är allt ifrån små teknikutvecklingsföretag som Biogreen och Meva Energy till stora processindustrier som Smurfit Kappa, SCA, SSAB och LKAB. SP ETC tar dock inte fram några egna produkter och äger i dagsläget ingen teknik utan samverkar med kommersiella partners.

– Vi levererar forskningsresultat, kunskap och erfarenheter som skapar grund för introduktion av nya eller förbättrade tillämpningar och när ett projekt når en viss mognad lämnar vi över till industrierna att kommersialisera tekniken.
Magnus Marklund förklarar att det är ett komplicerat samspel med stora utmaningar. SP ETC löser de tekniska frågorna men det räcker inte. Det behövs en omställningsambition, tydliga riktlinjer och en stark vilja från både samhälle och industri för att kunna göra skillnad.

– Bioråvaran kan få en mycket större roll genom de stora resurser som växer och åldras idag, men då behövs bland annat avgörande inriktningsbeslut om hur vi till exempel ska göra med kärnkraften. Detta kommer att vara helt avgörande för hur elkraftsproduktionen ska se ut i framtiden, där bioenergi kan få en större roll än idag.

– Vi lever i en tillväxtekonomi men ska samtidigt arbeta för ett uthålligt samhälle sett till våra framtida generationer. Det är ingen lätt ekvation, men det finns alternativ inom det vi kallar cirkulär bioekonomi.

Entreprenörsanda genom Piteå Science Park

I det sammanhanget ser Magnus Marklund Piteå Science Park som en viktig medspelare, inte minst genom möjligheten att skapa värdefulla kluster som för samman intressenter.

– Det behövs aktörer som kopplar ihop starka och kompletta värdekedjor, från olika råmaterial till möjliga slutprodukter. Vi jobbar med utveckling men det blir ingenting om inte marknaden finns. När det är möjligt att få täckningsbidrag i alla delar av en värdekedja, då kan det börja hända saker. Här är uppdraget inom Piteå Science Park en viktig del i att kunna länka ihop ett starkt case.

Text: Britta Elfving Persson
Foto: Maria Fäldt, Angelica Larsson och Martin Fryklund

 


FAKTA RISE

RISE, Research Institutes of Sweden Holding AB, är ett nätverk av teknikinriktade forskningsinstitut som helt eller delvis ägs av staten. RISE-instituten ägnar sig åt industriforskning och innovation och är organiserade i fyra större forskningskoncerner: SP, Swedish ICT, Swerea och Innventia. Av dessa finns de tre första representerade i Piteå.

RISE uppdrag är att samla den svenska institutssektorn och stärka dess roll i innovationssystemet genom effektiv ägarstyrning och arbete med struktur-, effekt- och finansieringsfrågor.

FAKTA SP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation med enheter på flera platser i Sverige samt i Norge och Danmark.

SP:s uppdrag är att stärka företagens konkurrenskraft och att skapa innovationer som ger ett hållbart samhälle. Institutet har klimatfrågorna i fokus med stark miljö- och energiinriktning.

Kunderna omfattar både svenska och utländska företag, branschorgan, FoU-råd och myndigheter. I koncernen som har totalt 1 400 anställda ingår både helägda enheter och dotterbolag.
SP ETC är den enhet som geografiskt ligger längst norrut.

SP är det enda institut som är helägt av RISE.