BOBIC

Bothnia Bioindustries Cluster
Sedan 2014 har Piteå Science Park koordinerar klusterinitiativet Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC). Klustret skall vara regionens drivande kraft för vidareutveckling av den biobaserade industrin och samhällsförnyelsen mot en biobaserad ekonomi. Vi utgår från regionens specifika förutsättningar och den skogliga värdekedjan, då det är främst den som skapar förutsättningar för tillkommande biobaserad industri. Denna klustersamverkan ger en tydlighet mot andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt, om att vi är intresserade av att vara aktiva i omställningen till en hållbar biobaserad ekonomi och därmed av samverkan med andra aktörer. BOBIC skall vara inkluderande och öppet för alla intressenter inom den biobaserade industrin i regionen.

Klustret som helhet skall beakta värdekedjeperspektivet och verka för att vi skapar rätt förutsättningar för såväl befintliga som nya aktörer i värdekedjorna. Vi skall verka för innovation och steg mot kommersialisering, vilket omfattar såväl mer grundläggande FoU som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar.

Verksamheten inom BOBIC stärker forskningen inom skogsindustrin, ökar innovationskapaciteten och den tekniska utvecklingen med fokus på hela den skogliga värdekedjan.

För BOBICs framdrift driver vi olika projekt, bl.a. ERUF-projektet ”Bothnia Bioindustries Network”, som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Samverkanspartners inom klustret är den regionala skogsindustriella värdekedjan samt akademi och forskningsinstitut. Medlemmar är; Sveaskog, SCA, Smurfit Kappa, BillerudKorsnäs, Setra, SunPine, SunCarbon, PODCOMP, RISE, SWERIM, Luleå tekniska universitet, Wibax.

Piteå Science Park faciliterar klustret, möjliggör samarbeten för utveckling och tillhandahåller adekvata verktyg och metoder lämpade för klustrets aktuella behov.

För mer information:
Ulf Westerberg Innovationsledare
ulf.westerberg@piteasciencepark.se
Tel: 070 537 22 00